Financiële risico’s die zieke en arbeidsongeschikte medewerkers met zich meebrengen liggen steeds meer bij de werkgever. Bovendien is de wetgeving hierover complexer geworden. Werkgevers hebben dringend behoefte aan een partij die alle relevante dienstverlening en risicodekking eenvoudig en zonder ingewikkelde administratie aanbiedt.

Als werkgever loopt u tegen meer (financiële) risico’s en complexere wetgeving aan als uw medewerkers ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Denk daarbij aan de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters). Met deze wet wil het kabinet de relatief hoge instroom van mensen met een flexibel dienstverband in de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) verlagen. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met premies die afhankelijk zijn van het sector- en/of bedrijfsrisico. Daarnaast blijven zij verantwoordelijk voor flexmedewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of voelen de gevolgen hiervan in hun portemonnee.

De rol van verzekeraars

Niet zo vreemd dus, dat werkgevers steeds vaker behoefte hebben aan ondersteuning bij het nakomen van deze verantwoordelijkheden. Verzekeraars hebben zich de afgelopen jaren geprofileerd als de natuurlijke partners hierin. Niet alleen dekten zij de risico’s, zij claimden ook de werkgevers effectief te helpen met re-integratie en preventie. Maar in de praktijk heeft hun ondersteuning vaak onvoldoende effect gehad.

Premies fors verhoogd

Verzekeraars hebben grote verliezen geleden, vooral bij WGA-eigen risico. Daarom hebben ze in veel gevallen hun premies fors verhoogd. Tegelijkertijd berekent het UWV de premies via het omslagstelsel. Zo werden particuliere verzekeraars meestal te duur en zijn veel werkgevers teruggegaan naar dit publieke stelsel. Concreet betekent dit dat de privaat verzekerde loonsom is gedaald van 100 naar 90 miljard euro. En waarschijnlijk daalt deze in 2015 nog verder, omdat ook dan weer polissen met een te lage premie aan het eind van de contracttermijn zijn.

Markt schadelastbeperking complex

Het gevolg van deze daling is dat een aantal verzekeraars uit de markt zegt te zullen stappen. Anderen lijken hun verlies te nemen en richten, soms erg rigide, schadelastbeperkende maatregelen in. Daarbij realiseren zij zich dat zij partners nodig hebben om de risico’s echt succesvol te beheersen. Zo is er een situatie ontstaan waarbij meer en meer partijen diensten aanbieden op het gebied van schadelastbeperking en deze markt voor werkgevers steeds complexer wordt.

Onoverzichtelijk

Werkgevers hebben dus vaak te maken met meerdere aanbieders, zoals bijvoorbeeld een verzuimverzekeraar, WGA-verzekeraar, arbodienst en casemanager. Al die aanbieders hanteren hun eigen proces, waardoor de werkgever niet alleen telkens opnieuw zijn gegevens moet aanleveren maar ook met die verschillende processen moet omgaan. Hij ziet door de bomen het bos niet meer!

Eenvoudige, complete dienstverlening door één partij

Als werkgever wilt u risico’s die u loopt onderkennen en beheersen. Dat kan alleen met behulp van een strak proces waarin u met een minimum aan administratie en door één partij ondersteund wordt door diensten en dekkingen die in uw situatie relevant zijn. Kortom; werkgevers schreeuwen om een aanbieder die alle relevante dienstverlening en risicodekking eenvoudig en zonder allerlei ingewikkelde administratie kan aanbieden.

Aon