Hoe kunt u het collectieve zorgcontract zo benutten dat het u meer voordeel oplevert? Voor werkgevers wordt het steeds belangrijker om de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen. De werkgeversverzekeringen die Balieplus aanbiedt voorzien hierin volledig.

Zorgverzekering, vaak onvoldoende benut

Hoe kunt u het collectieve zorgcontract zo benutten dat het u meer voordeel oplevert? Voor werkgevers wordt het steeds belangrijker om de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen. Dit wordt met de aanstaande verhoging van de pensioenleeftijd alleen maar belangrijker. Hiervoor is het van belang dat de arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op uw medewerkersprofiel.

Duurzame inzetbaarheid

De impact van ontgroening en vergrijzing wordt steeds groter. Met het toenemen van de gemiddelde leeftijd van uw medewerkers ontstaan ook meer specifieke leeftijdsgerelateerde problemen. Ook de complicaties en klachten bij bestaande chronische aandoeningen en de impact die langdurige ziekte heeft op productiviteit, verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt vaak onderschat. Het is daarom niet verwonderlijk dat AWVN, CNV vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie in januari 2011 een manifest hebben uitgebracht. In dit manifest stellen zij dat de 21ste eeuw op het gebied van arbeidsverhoudingen het tijdperk van ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt.

Maximaal rendement

Het huidige verzekeringsstelsel voor ziektekosten is op 1 januari 2006 ingevoerd. Het kent een privaatrechterlijke uitvoering door zorgverzekeraars met diverse publiekrechterlijke elementen zoals acceptatieplicht, verzekeringsplicht en verevening van risico’s tussen zorgverzekeraars onderling. Het lijkt erop dat dit een standaard verzekering oplevert waar de werkgever weinig invloed op kan uitoefenen. Elke werkgever betaalt 50 procent van de zorgpremie van de werknemers. Een voorbeeld: bij een gemiddelde loonsom van EUR 30.000 en 900 werknemers gaan de premiekosten richting de EUR 2.000.000,-. Dit is exclusief de interventiekosten die u voor arbeidsongeschikte werknemers betaalt en eventuele bijdragen aan de aanvullende verzekeringen van uw werknemers.

Om maximaal rendement uit uw collectieve zorgcontract te halen, adviseert Aon om de volgende stappen te ondernemen:

  1. Bewustwording van de collectieve regelingen en van de kosten door middel van inventarisatie. Bij kosten kunt u denken aan uitgaven voor verzuim, preventie, re-integratie, etc.
  2. Organiseren dekking voor arbeidsrelevante zorg en financiering van zorg;
  3. Onderzoeken van relatie tussen zorgconsumptie, verzuim, arbeidsongeschiktheid en lagere productiviteit;
  4. Risicomanagement hanteren als uitgangspunt voor gezondheidsbeleid.

Expertise is noodzakelijk

Veel werkgevers hebben zorg ondergebracht in een collectief zorgcontract. Op dit moment halen de meeste werkgevers niet het maximale rendement uit het collectieve zorgcontract. Aon Hewitt is als expert op het gebied van human resources dagelijks in gesprek met werkgevers en werkgeversorganisaties. Sinds 2007 hebben wij onze visie op menselijke kapitaal samengevat onder de noemer ‘Corporate Wellness’.

  • U heeft in belangrijke mate invloed op het welbevinden (‘Wellness’) van uw medewerkers en u draagt daarvan steeds meer de financiële risico’s.
  • Naast gezondheid zijn persoonlijke situatie en werkomgeving van uw medewerkers bepalend voor Employee Wellness.
  • Investeren in Employee Wellness verbetert de gezondheid, motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers. Dit levert een bijdrage aan hogere productiviteit, lagere verzekerings- en verzuimkosten en het beperkt de risico’s van uw onderneming.
  •  Employee Wellness leidt tot corporate success.
  • Een collectieve zorgverzekering is één van de middelen om employee wellness en daarmee corporate succes te bereiken. Elke werknemer kan op een bepaald moment met medische zorg te maken krijgen. Wanneer klachten en benodigde zorg gepaard gaan met uitval, verminderde inzetbaarheid en/of lagere productiviteit heeft dit direct invloed op de organisatie. Het organiseren van effectieve zorg en het financieren ervan is één van de middelen die u kunt aanwenden om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en wellness van uw werknemers.