• Aanvulling op sociale verzekeringen
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Secundaire arbeidsvoorwaarde

Deze verzekering biedt de mogelijkheid om financiële gevolgen die ontstaan door overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval (gedeeltelijk) op te vangen. Standaard is de werkgever de verzekeringnemer en zijn de werknemers verzekerden. Welke werknemers zijn verzekerd is duidelijk in de polis vastgelegd. Naast het vaste personeel dat voorkomt in de loonadministratie van verzekeringnemer kunnen dat specifieke groepen zijn zoals vakantiekrachten of stagiaires.

De belangrijkste redenen voor het afsluiten van een ongevallenverzekering zijn de volgende:

  • Aanvulling op sociale en andere verzekeringen: De Nederlandse sociale verzekeringswetgeving vormt de basisvoorziening bij ziekte, invaliditeit en overlijden. Maar in veel gevallen voldoen de wettelijke regelingen qua hoogte niet (meer) volledig in de plotselinge terugval als het gaat om de consequenties op het gebied van inkomensderving voor de achterblijvende gezinsleden (bijvoorbeeld studerende kinderen, hypotheek) of te treffen voorzieningen in verband met invaliditeit (aanpassing woning en dergelijke). Hoewel in veel gevallen vanuit de werkgever reeds een regeling bestaat op het gebied van partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering blijkt steeds weer dat juist de éénmalige kapitaalsuitkering uit hoofde van de ongevallenverzekering een welkome aanvulling is.
  • Als eerste opvang voor de werkgeversaansprakelijkheid: Het aantal aansprakelijkheidclaims van werknemers jegens de werkgever is als gevolg van lagere sociale uitkeringen, rechtspraak en opkomst van letselschadeadvocaten de afgelopen jaren toegenomen. Zowel in aantal als in omvang. De ongevallenverzekering kan hierin uitkomst bieden. Werknemers, die onverhoopt het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval, kunnen direct worden gewezen op het bestaan van de ongevallenverzekering die door de werkgever is getroffen. Dit kan ertoe leiden dat ofwel de aansprakelijkheidsclaim achterwege blijft ofwel dat de uitkering uit hoofde van de door de werkgever getroffen ongevallenverzekering wordt meegewogen in de door de rechter aan de werknemer toe te kennen vergoeding.
  • Arbeidsvoorwaarde: Tenslotte vormt de ongevallenverzekering uiteraard een goede en relatief goedkope secundaire arbeidsvoorwaarde.

De algemeen aanvaarde definitie van een ongeval luidt: “Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige inwerking op het lichaam van de verzekerde, welke rechtstreeks en uitsluitend oorzaak is van objectief geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel, dat rechtstreeks de dood of de blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.” Op deze definitie bestaan in de praktijk uitbreidingen en uitsluitingen welke per verzekeraar kunnen verschillen.
Het vaste personeel wordt doorgaans verzekerd op basis van 24-uur dekking. Uw werknemers zijn dan doorlopend, wereldwijd tegen ongevallen verzekerd. U kunt ook kiezen voor functiedekking. De dekking van de verzekering is dan beperkt tot de tijd dat daadwerkelijk arbeid wordt verricht, alsmede tijdens het komen en gaan van huis naar werk volgens de meest gebruikelijke weg en tijdens eventuele dienstreizen. Deze functiedekking is in de regel van kracht voor specifieke groepen als uitzendkrachten, vakantiekrachten en stagiaires. Voor deze groep ( uitzendkrachten en stagiaires) blijkt dat zij een grotere kans maken op een ongeval op het werk. Dat komt doordat zij over het algemeen onervaren zijn en vaak ook geen goede instructie krijgen hoe zij het werk veilig kunnen uitvoeren. Uit een onderzoek (2007) blijkt dat 15 procent van de dodelijke slachtoffers en 17 procent van de mensen die op het werk ernstig gewond raken een uitzendkracht of gedetacheerd is. In totaal maakt deze groep slechts 6 procent uit van de totale beroepsbevolking.
De uitkering bij blijvende invaliditeit vindt normaliter plaats aan de hand van de zogenaamde Gliedertaxe. Dit is een tabel waarbij aan lichaamsdelen/organen een bepaald uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag is toegekend. Bijvoorbeeld een slager die EUR 30.000,- per jaar verdient en door een ongeval een vinger en een pink mist, waarbij het verzekerd bedrag voor rubriek B 2x het jaarsalaris is, zal EUR 12.000,- (= EUR 30.000,- x 2 x 20%) uitgekeerd krijgen.

Dit is een relatief lage uitkering, waar ook nog eens belasting over dient te worden betaald. In onder meer de Angelsaksische landen zijn de verzekerde bedragen doorgaans dan ook veel hoger dan in Nederland; u moet denken aan 4x het jaarsalaris voor rubriek A en 8x het jaarsalaris voor rubriek

Een ongevallenverzekering keert éénmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Veelal zijn de werknemers zelf, dan wel zijn of haar nabestaanden, rechtstreeks begunstigde. Een ongevallenverzekeraar zal dan rechtstreeks aan de betrokkene de uitkering doen.

U kunt ook een ongevallenverzekering afsluiten waarbij de werkgever de begunstigde is in plaats van de werknemer zelf. In dat geval wordt een uitkering aan het bedrijf gedaan in plaats van aan de werknemer. De werkgever kan vervolgens zelf beslissen over de besteding van de uitkering. Het karakter van de ongevallenverzekering is dan niet zozeer arbeidsvoorwaardelijk, maar heeft meer de vorm van een compensatie voor de werkgever.

Ook kunt u kiezen voor een verzekering met hogere verzekerde bedragen, waarbij een deel van de uitkering ten behoeve van de werknemer wordt uitgekeerd en een ander deel van de uitkering ten gunste van het bedrijf komt.

De premie wordt uitgedrukt als een promillage van het verzekerd bedrag en kent twee vormen. Bij de naverrekeningspremie wordt een voorschotpremie in rekening gebracht. Na het eind van ieder verzekeringsjaar vindt naverrekening plaats aan de hand van de door verzekeringnemer op te geven werkelijke loonsom of aantal werknemers over het dan afgelopen verzekeringsjaar. Bij de afkooppremie wordt niet naverrekend, maar wordt enkel de voorschotpremie aangepast.
De fiscale consequenties van deze verzekeringsvorm zijn afhankelijk van de gekozen constructie; met andere woorden wie treedt op als verzekeringnemer en wat is bepaald met betrekking tot de begunstiging. Kort samengevat kan het volgende worden gesteld:

  • Het vergoeden of verstrekken van (premies voor) een ongevallenverzekering is onbelast. Voorwaarde bij een ongevallenverzekering die door de werkgever wordt vergoed is wel dat het moet gaan om verzekeringen die uitsluitend betrekking hebben op ongevallen tijdens het vervullen van de dienstbetrekking. De uitkering uit een dergelijke verzekering is belast voor de loonbelasting, premies volksverzekeringen en zorgverzekeringswet, maar er zijn geen premies werknemersverzekeringen over verschuldigd.
  • Is er sprake van een algemene ongevallenverzekering die door de werknemer is afgesloten en waarbij recht bestaat op een kapitaalsuitkering ingeval van ongevallen zowel in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking als in de privé-sfeer, dan is de vergoeding van de premie door de werkgever belast. De latere uitkering is in dat geval onbelast.
  • Indien de werkgever de verzekering sluit waarbij de werknemers zelf optreden als verzekeringnemer en de verschuldigde premie betalen dan zijn alle uitkeringen onbelast.
Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) mogen Nederlandse schadeverzekeraars met uitzondering van transport- en reis/ongevallenverzekeraars een zestal molestvormen niet verzekeren. Artikel 3:38 Wft vermeldt het volgende: “Het is een schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden schaden te verzekeren veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. In zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het evenwel toegestaan risico’s van molest te verzekeren in de algemeen gebruikelijke molestclausules zolang De Nederlandse Bank daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.” De genoemde risico’s zijn de zes vormen van molest. De verklaring voor deze uitsluiting spreekt boekdelen: “Dit verbod is opgenomen, omdat molest onaanvaardbare financiële risico’s met zich meebrengt. Door de grootte van de schade kan de verzekeraar in financiële problemen raken, waardoor ook andere verzekerden worden gedupeerd”.

Molest is in principe altijd uitgesloten van de dekking op de ongevallen- en reisverzekeringen, maar kan desgewenst (tijdelijk) worden meeverzekerd.

Echter, als een werkgever haar werknemers uitzendt of laat reizen naar molestgevoelige gebieden, dan adviseren wij altijd molest mee te verzekeren op de collectieve ongevallenverzekering en/of zakenreisverzekering. Bij incidentele reizen kan dat op aflopende basis. Maar als reizen naar molestgevoelige gebieden vaker voorkomt, is het raadzamer dit op doorlopende basis mee te verzekeren op de bestaande verzekeringen. Een dergelijke dekking dient van tevoren te zijn aangevraagd, overeengekomen en expliciet in de polissen te zijn vastgelegd. Hiervoor gelden dan verhoogde premies, met specifieke uitsluitingen, limiteringen en/of verkorte opzegtermijnen.

Indien molest doorlopend is ingesloten op de polis, kunnen zowel verzekeraar als verzekeringnemer de molestclausule opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt in de regel tussen de 5 en 14 dagen.

Naast deze collectieve verzekeringen hebben werknemers in de privé-sfeer ook verzekeringen die mogelijk niet tot uitkering komen als de werknemer wordt getroffen door een ongeval als gevolg van molest. U dient hierbij te denken aan een privé-ongevallenverzekering, een ziektekostenverzekering, een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-hiaat en WIA-Excedentverzekering).

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van het al dan niet bestaan van molestdekking.

Verzekering Molest verzekerd
Sociale verzekering Basis zorgverzekering Nee
WIA (WGA en IVA) Ja
Aanvullende zorgverzekering Nee
WGA-hiaatverzekering Nee
WIA-excedentverzekering Nee
Private verzekeringen Ongevallenverzekering Nee, tenzij verzekerd
Reisverzekering Nee, tenzij verzekerd

Collectieve ongevallenverzekering

Vanaf 9% korting op premie
Wist u dat u als werkgever mogelijk aansprakelijk bent wanneer één van uw medewerkers tijdens werktijd iets overkomt?
Lees verder

Downloads

 Waarom een collectieve ongevallenverzekering

Aon